اعضای گروه

سرگروه : عبداله بالغی               شماره تماس :  ۰۹۱۴۴۹۱۵۴۵۸                  روز حضور در گروه : شنبه

عضو گروه : یوسف جمالی           شماره تماس : ۰۹۱۴۴۰۲۵۰۷۴                  روز حضور در گروه :  شنبه